Стъпка по стъпка: по следите на парите за справяне с COVID-19

На 16 юли 2021 г., от 11:00 часа, в гр. Варна, се проведе обучение по изготвения от Български институт за правни инициативи наръчник „Стъпка по стъпка: по следите на парите за справяне с COVID-19”. 

Вследствие на силния обществен отзвук, породен от анализа „Прозрачност и ефективност на публичните средства за справяне с COVID-19 в България“, БИПИ изготви наръчник за упражняването на ефективен граждански контрол при разходването на публичните средства по време на здравната пандемия. Неговото публикуване е резултат от изпълнението на дейности по проект „Ефективна борба с корупцията“ (Effective Combat Against Corruption. Supporting Stakeholders in Implementing Anti-Corruption Standards)[1].

Д-р Теодор Славев откри срещата, с думите, че корупцията може „буквално да довeде до смърт“ при здравни кризи, които изискват бързо вземане на решения и разпределяне на значителни финансови потоци.

Според екипа на БИПИ, пандемията от COVID-19 изигра катализираща роля, извеждайки на преден план проблемите в здравната система, които водят до създаването на плодотворна среда за корупционна дейност. Т. нар. дребен  подкуп се е превърнал в практика дори в страни, където няма широкоразпространена корупция, но страхът за собственото здраве е основен фактор за навлизането на повсеместни корупционни практики. Такива зони на висок корупционен риск са:

o   обществените поръчки със съкратени срокове при извънредно положение;

o   научно-развойната дейност, свързана с лекарства и медицински консумативи;

o   онлайн търговията с медицински изделия;

o   обществените дарения за справяне с пандемията;

o   документалната дейност в частния сектор при кандидатстване за помощи.

Г-жа Ваня Григорова, икономист и един от авторите анализа, даде конкретни примери за корупционни практики във връзка със средствата за COVID-19 в България. Според нея корупцията може да е законна, защото самото законодателство е направено пристрастно и с цел задоволяване на определени икономически интереси.

В обучението се наблегна на използването на възможностите на Закона за достъп до обществена информацията, по-специално върху процедурите по ЗДОИ.  Теодор Славев обърна внимание, че всеки има право да изисква информация, независимо от носителя, на който тя се съхранява, с много малко изключения, описващи чувствителна информация и държавната тайна. Той представи и добри практики по ползване на ЗДОИ от БИПИ при наблюдението на средствата за справяне с пандемията и по-специално в здравния сектори и лечебните заведения.

В хода на дискусията се повдигнаха въпроси, свързани с  за защитата на гражданите при подаване на сигнал за нередност, като д-р Славев припомни, че България трябва да транспонира Директива 2019/1937 на Европейския парламента и на Съвета относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Срокът за транспониране изтича в края на 2021 г., а задължението на България все още не е изпълнено. Той обясни, че това е тема, която от БИПИ наблюдават внимателно/

В края на срещата се засегна и проблема за цената на ПСР тестовете, тъй като се даде пример с други европейски държави, където тези процедури са безплатни. След изказването на г-жа Касикова всеки участник изрази мнението си по разнообразни теми – институционалната неграмотност на навършващите пълнолетие, въвеждането на гражданското образование не само в 11 и 12 клас, а и по-рано, за обучението на преподавателите по гражданско образование.

В обучението участваха представители на неправителствени организации, журналисти, адвокати, местни активисти и студенти от Варна и региона. Те изразиха висока оценка за наръчника и споделиха предложения за бъдещи съвместни инициативи.

За да изтеглите наръчника, изберете ТУК.

[1] Вж. повече за проекта ТУК

Следвайте ни