Въпроси към кандидатите за заемане на длъжността административен ръководител – председател на АССГ, Добромир Андреев Андреев,  Красимира Неофитова Милачкова и Милена Красимирова Славейкова-Рукова

ДО 

СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ НА

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ВЪПРОСИ 

 Към кандидатите за заемане на длъжността административен ръководител – председател на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-СОФИЯ ГРАД, Добромир Андреев Андреев,  Красимира Неофитова Милачкова и Милена Красимирова Славейкова-Рукова на основание чл. 50 (1) от Наредбата за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт във връзка с чл. 194а, ал. 6 от ЗСВ (дата на събеседване 29.11.2022 г.): 

ВЪПРОСИ КЪМ ВСИЧКИ КАНДИДАТИ  

1. Какво е Вашето мнение за течащата в публичното пространство дискусия за промени в Конституцията на Република България в частта за съдебната власт? Какъв е релевантният начин да се чуе мнението на магистратите в този процес?

2. Т. нар. „реформа на съдебната карта“ е в застой. Считате ли, че при евентуално нейно възстановяване, като част от нея  може да бъде приложена концепцията за общностния съд? Смятате ли, че е нужна реформа на съдебната карта на административните съдилища?

3. Проблемът с неравномерната натовареност е повсеместен и все още не е намерена формулата, чрез която да се постигне баланс между отделните съдебни райони. Какви са Вашите виждания за въвеждане на инструменти (от нормативен и организационен характер) за постигане на по-равномерна натовареност между органите на съдебната власт и отделните магистрати. 

4. Една от широко дискутираните теми в съдийските среди е тази за възнагражденията и начина на определянето им. Какво е Вашето мнение по въпроса - смятате ли, че разликата във възнагражденията между инстанциите е прекомерна? Необходимо ли е законово закрепване на критериите за определяне на възнагражденията на всички нива в системата, а не само на т.нар. „трима големи“?

5. Какво е Вашето мнение за Единната информационна система на съдилищата? 

6. В контекста на внесения в НС законопроект за въвеждане на задължителна медиация по някои видове дела, смятате ли, че процедура по медиация може да се приложи и в рамките на административното производство? 

7. През 2016 г. в ЗСВ бяха приети промени, които закрепиха законово определени параметри на съдийското самоуправление. Вече изминаха повече от 5 години от действието на тези текстове. Какво е Вашето мнение за приложението им на практика? Как се реализира съдийското самоуправление в съда, където правораздавате понастоящем?

8. Смятате ли, че може да се злоупотребява със съдийското самоуправление? Например при разпределяне на материята по отделения.

9. В Националния план за възстановяване и устойчивост[1] е предвидено през 2024 г. да се направят изменения в Административнопроцесуалния кодекс, регламентиращи законовата рамка за е-правосъдие по административни дела. Какво е мнението Ви за готовността на АССГ, а и другите административни съдилища в страната, да провеждат открити виртуални заседания и да осигурят упражняване на процесуални права и извършване на процесуални действия в електронна форма от страните чрез защитена идентификация?

ВЪПРОСИ КЪМ СЪДИЯ АНДРЕЕВ

10. На стр. 31 от концепцията си заявявате, че по ред причини, касаещи различия в организацията на работата във ВАС и АССГ деловодната система ЕДИС не би могла директно да бъде пренесена в АССГ по начина, по който се използва във ВАС. ЕДИС беше разработена още през 2016 г., но до използването се стигна де факто едва тази година, поради множеството дефекти и проблеми. ЕДИС е направена и за работа по първоинстанционни дела, но в крайна сметка беше използвана продължително време пилотно във ВАС. В случай, че не можете да започнете работа с ЕДИС директно, какви са техническите възможности опциите на системата да бъдат индивидуализирани според вътрешната организация, въведена в АССГ? Колко време смятате, че ще е необходимо, докато ЕДИС бъде окончателно внедрен в АССГ?

11. Каква би била реакцията Ви в случай, че бъдете избран за административен ръководител в ситуации, в които съдия от Вашия съд уронва престижа на съдебната власт с действия извън съда?

ВЪПРОСИ КЪМ СЪДИЯ МИЛАЧКОВА

12.  На стр. 11 от концепцията си като стратегическа цел си поставяте създаването на „електронна библиотека“, като под това разбирате електронен достъп до протоколите на ОС на съда. Какви други функционалности би могла да има електронната библиотека?

13.  Какво е Вашето виждане за механизмите за изравняване на натовареността между отделенията в съда, с оглед дейността на работната група по разпределение на делата по материя, за която споменавате в концепцията?

ВЪПРОСИ КЪМ СЪДИЯ РУКОВА

14.   На стр. 45 от концепцията си сте записали, че ще насърчавате „както говорителя на съда, така и всички желаещи колеги да участват в квалификационни програми за работа с медиите“. Проучили ли сте дали се предлагат такива програми и в случай, че няма съществуващи такива, бихте ли се ангажирали АССГ да поеме инициативата за организирането в сътрудничество с журналисти и провеждането на такива с цел подобряване на комуникацията с журналисти на всички съдилища и съответно в полза на цялата съдебна система?

15.  В концепцията си казвате, че има пропуски в изработените от ВСС коефициенти за оценка на тежестта на делата и, че резултатите от системата за изчисление на релевантна статистическа стойност не са обективни. Какви са Вашите виждания за промени в механизмите за оценка на тежестта на делата, така че резултатите да са по-обективни?

[1] https://www.nextgeneration.bg/14

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Въпроси към кандидатите за заемане на длъжността административен ръководител – председател на АССГ, Добромир Андреев Андреев,  Красимира Неофитова Милачкова и Милена Красимирова Славейкова-Рукова