Въпроси към кандидатите за национален член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

ДО

ПЛЕНУМА НА

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Въпроси към кандидатите за национален член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), негов заместник и помощник на националния член

ВЪПРОСИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.В последния годишен доклад на Евроюст за 2021 г. се сочи, че между 2017 г. и 2020 г. броят на исканията за помощ от службата във връзка с европейските заповеди за арест се е увеличил повече от два пъти /до 2 235 постъпили искания/ в сравнение с периода от 2013 г. до 2016 г. Съществен е и броят случаи, включващи европейска заповед за разследване, по които службата е работила – 4 262 за 2021 г., поради което в доклада те са описани като съществени за работата на Евроюст и за развитието на съдебната система на ЕС[1]. Според Вас, съгласно практическия Ви опит, какво е отражението на решенията на СЕС по делата C-648/20 и C‑852/19 относно ЕЗА и ЕЗР върху българските досъдебни и съдебни производства с трансграничен елемент понастоящем?

2. Как смятате, че биха могли да се преодолеят негативните последици /ако приемате, че има такива/ от тази практика за българските разследващи и правораздавателни органи?

3. Как виждате Вашите възможности, в случай, че бъдете избран/а за позицията, да допринесете за решаването на произтичащите от цитираните произнасяния на СЕС проблеми за българските разследващи и правораздавателни органи /с оглед задължението на националните членове по чл. 8, ал. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2018/1727 да улесняват или по друг начин да подкрепят издаването или изпълнението на искания за взаимна правна помощ или взаимно признаване/ в случай, че те попаднат в ситуация, в която друга ДЧ на ЕС отказва да изпълни издадена от тях ЕЗА или ЕЗР?

4.Сред основните дейности на Евроюст е създаването и координирането на съвместни екипи за разследване на престъпления на територията на няколко държави. Какъв е Вашият професионален опит по отношение на работата в по-големи екипи или колективи, които извършват дадена дейност съвместно, вкл. международни такива/не непременно за разследвания/, и ръководенето на такива екипи или на колективи от хора?

5. Съгласно чл. 15, ал. 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2018/1727 всяка година колегията приема програмен документ, съдържащ годишната и многогодишната програма, в която се залагат подробно целите на Евроюст за съответната година. В случай, че бъдете избран/а за позицията, за която кандидатствате – независимо дали национален представител или негов помощник, кои според Вас трябва да бъдат приоритетните цели на Евроюст, които бихте се стремили да включите в годишните и многогодишната програма в рамките на Вашия мандат, ако получите такъв?

6.Как виждате Вие тенденциите за развитие на материята на свобода, сигурност и правосъдие в ЕС?

7. Как се отнасяте към възможността за ускоряване на координирането и дори за хармонизиране на законодателствата на ДЧ по отношение на повече въпроси, предмет на наказателното правосъдие, вкл. посредством разширяване на обхвата на криминализираните на ниво ЕС явления /каквото е трафика на хора например/?

8. Какви мерки според Вас ще са необходими, за да се справи българската съдебна система с такова потенциално засилено координиране и дори хармонизиране на законодателствата на ДЧ в областта на наказателното правосъдие?

9. Каква оценка бихте дали на транспонирането на предходни директиви, с които се постига гореописаната хармонизация на наказателните законодателства, от българския законодател – напр. Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета?

10.Отново в годишния доклад на Евроюст за 2021 г. се посочва, че„… за Европейския съюз борбата с корупцията е основна предпоставка за поддържането на върховенството на закона, мира и сигурността, и за постигане на устойчиво развитие, както и за зачитане на правата на човека и основните свободи“[2]. Как виждате Вие отражението на добили значителна популярност случаи на твърдения за корупция в България /като например оповестения наскоро от OFAC втори списък със санкционирани по Глобалния закон Магнитски български граждани/ върху престижа на българските правоохранителни и правораздавателни органи?

11.Смятате ли, че случаи като гореописаните, влияят на ефективността на взаимното сътрудничество между българските разследващи органи и магистрати и колегите им от останалите ДЧ на ЕС?

12. С Регламент (ЕС) 2022/838 са предоставени нови правомощия на Евроюст за разследване на международни престъпления и по-конкретно ѝ е предоставена компетентност „… да подпомага действия на ДЧ за борба с геноцид, престъпления против човечеството, военни престъпления и свързани с тях престъпления, включително чрез запазване, анализиране и съхранение на доказателства във връзка с тези престъпления и свързани с тях престъпления и осигуряване на възможност за обмен на такива доказателства или за прякото им предоставяне по друг начин на компетентните национални органи и международни съдебни органи, по-специално на Международния наказателен съд“. Евроюст съвместно с Международния наказателен съд е създал и ръководи съвместни екипи за разследване на посочените престъпления на територията на Украйна. На основата на тези екипи за разследване, предстои да се създаде Международен център за наказателно преследване на престъплението агресия в Украйна, както обяви председателят на ЕК г-жа Урсула фон дер Лайен на пресконференция на 02.02.2023 г. Как виждате Вие ролята на българските магистрати и разследващи органи в тези международни разследвания на престъпленията геноцид, престъпления против човечеството, военни престъпления и на престъплението агресия?

13. Във връзка с предходния въпрос, как се отнасяте към решението на настоящия състав на ВСС да откаже да излъчи представители на българската съдебна власт за участие в Международна комисия за документиране и установяване на руските престъпления на територията на Украйна от април миналата година?

[1] Eurojust Annual Report 2021: https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/eurojust-annual-report-2021.pdf , стр. 22 и сл.

[2] Eurojust Annual Report 2021: https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/eurojust-annual-report-2021.pdf , стр. 45.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Въпроси към кандидатите за национален член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)