Предложения на БИПИ за промени в ПОДНС във връзка с избора на органи от 49-ото НС

ДО

ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 49-ОТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Относно: предложения за промяна в ПОДНС във връзка с избора на органи от НС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Повече от 2 години кратките издания на парламента не съумяват да изпълнят конституционните и законовите задължения и правомощия, и да произведат прозрачни, почтени и конкурентни процедури за избор на различни контролни, надзорни и регулаторни органи. Като организация, наблюдаваща систематично изборите в съдебната, законодателната и изпълнителната власт от 2010 г. насам, за нас е неоправдано поведението на народните представители. Опитите на Народното събрание да кадрува се сблъскват или с Конституцията и действащата нормативна рамка, или остават съмнения за политически патронаж в независими институции.

Затвърждава се  мнението, че политическата ни класа не осъзнава отговорността, която носи по Конституция и закон, а и пред обществото, което, от своя страна, има право на добро управление. В последните пет състава на парламента наблюдаваме разпад на държавността, а това вече има необратими последици за доверието на обществото към институциите.

По Конституция Вие като депутати не само сте пряк изразител на суверенитета на народа чрез предоставената Ви законодателна инициатива, но и имате решаваща роля за ефективното разделение и взаимно възпиране на трите власти в страната.

Най-важният инструмент за това са правомощията на парламента, самостоятелно или на квотен принцип с други институции, да избира и назначава административни ръководители на структури от изпълнителната и съдебната власт. Миналата седмица изпратихме открито писмо, в което посочихме, че към момента с изтекъл мандат работят 17 ключови за държавното управление институции.

Повече от всякога е необходимо обединение и поставяне държавния  интерес на първо място и загърбване на партийните сметки. Призоваваме народните представители в спешен порядък да предприемат неотложните действия за провеждане на процедури по избор за попълване на състава на органите с изтекъл мандат или такива с непълен състав. Конкретните стъпки в тази посока следва да са:

Създаване на Комисия по избор на органи. В правомощията ѝ трябва да се включи проследяване на изтеклите мандати на органите, на която база да състави график за провеждане на процедурите. Комисията следва да подготвя проекти на процедурни правила за избор на органите и да ги внася за приемане от народните представители. Комисията може да се създаде и като подкомисия към Комисията по правни въпроси, но извеждането ѝ като самостоятелна би дало знак, че парламентът подхожда сериозно към едно от основните си конституционно установени задължения. Поради политическата чувствителност на избора на органи е препоръчително комисията да бъде съставена на паритетен принцип – с еднакъв брой членове от всички парламентарни групи. Минималният стандарт от реквизити, които следва да съдържат процедурните правила, са описани в приложените към писмото Единни правила. Водещ сред тях е изискването за предоставянето на концепция за управление на органа, за който се кандидатства.

Процедура по селектиране и изслушване на кандидатите. В правилата за всяка отделна процедура следва да се предвидят съвместни заседания на Комисията по избора на органи и съответната ресорна парламентарна комисия по публични сектори на управление (финанси, енергетика, правни въпроси и т.н.). Заседанията следва да се фокусират върху концепциите на кандидатите. Комисията по избора на органи следва да прояви проактивен подход в процеса на номиниране – да се обърне към професионални и академични общности, граждански организации за номиниране на кандидати, така че да се разчупи партийно-квотното разпределение на позициите в независимите регулатори и за другите органи.

Избор на еднолични или колективни органи. Каквито и правила да бъдат записани, те винаги могат да се узурпират, ако народните представители не проявят самосъзнание, че чрез конституирането на органи и извършване на персонални назначения определят не само колко ще е независим даден орган, но и доброто управление в сектори, в които материалните интереси и разходването на бюджетни ресурси са огромни. Партиите трябва да се откажат доброволно от това да индуцират политическо влияние върху регулаторите и да направят такива процедури по избор, които да осигурят, че на компетентни и почтени хора е поверено висшето административно ръководство в страната. Това важи с особена сила за инспекторите и главния инспектор на ИВСС и за членовете на ВСС от парламентарната квота. Именно изборът на тези хора, поради изискването за квалифицирано мнозинство, ще бъде и реалният тест за това Народно събрание – доколко в него има готовност за работа, базирана на установени демократични принципи и стандарти, а не на тясно партийни прищевки.

С настоящото писмо, което изпращаме за осми пореден път до Народното събрание, прилагаме и Единни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати, подготовка за избор и избор на органи по действащото законодателство. Тяхната цел е да се създаде специален раздел в ПОДНС, чрез който да се завишат стандартите при избора на независими регулатори. Предлагаме също да бъде обмислена възможността на официалната интернет страница на Народното събрание да има календар-график на мандатите на едноличните и колективни органи, избирани от НС, който да бъде обновяван в реално време.

Считаме, че обществените очаквания и гражданската енергия в момента поставят пред народните представители в 49-ото Народно събрание високата и отговорна мисия да възстановят принципа за разделение на властите и да положат всички възможни усилия за възстановяване и изграждане на демократичната институционална инфраструктура. В противен случай, рискът политическата и конституционна криза да се задълбочат още повече и да доведат до обществено недоволство и протести е огромен.

Оставаме на разположение и имаме готовност да окажем експертна помощ на Народното събрание.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Предложения на БИПИ за промени в ПОДНС във връзка с избора на органи от 49-ото НС