БИПИ се обърна към ВСС по повод правилата за избор на административни ръководители

Правилата са приети с решение на ВСС от 14 март 2013 г., като разпоредбата на чл. 5 от същите гласи, че кандидатите за административни ръководители се оповестяват публично на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, заедно с представената със заявлението биография и концепция за работата им като административни ръководители, в 3-дневен срок след постъпване на заявленията им в администрацията на Висшия съдебен съвет, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.

Въпреки пестеливата формулировка, представената със заявлението биография несъмнено се има предвид да бъде подробната автобиография, подписана от кандидата, посочена като приложение към заявлението в чл. 4, ал. 2, т. 1 от Правилата или т.нар. подробна автобиография по чл. 181, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, която задължително подлежи на представяне пред Съвета.

Към настоящия момент в страницата на сайта на ВСС "Избор на административни ръководители", макар да са налице обявени процедури, които преминават по регламента на новите правила и въпреки изтичането на  горепосочения 3-дневен срок, са публикувани само кратки биографии на кандидатите за административни ръководители в органите на съдебната власт. Кратката биография преповтаря Част I от атестационните формуляри, т.е. тя така или иначе не е носител на нова и подробна информация за кандидатите.
Прочетете цялото писмо тук.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ се обърна към ВСС по повод правилата за избор на административни ръководители