БИПИ до Народното събрание по повод внесен ЗИД на ЗПУКИ: Нека не забравяме, че съмненията в легитимността на една процедура впоследствие могат да рефлектират върху имиджа на целия орган

ДО
ДАНАИЛ КИРИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

СТАНОВИЩЕ

Относно: ЗИД на ЗПУКИ, внесен от нар. представители Мая Манолова, Кирил Добрев и Атанас Зафиров.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРИЛОВ,
Представяме на Вашето внимание настоящото становище с молба да запознаете  с него членовете на Комисията по правни въпроси в 43-тото Народно събрание.
На 11.02.2015 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗИД ЗПУКИ) (554-01-26) от вносителите: г-жа Мая Манолова, г-н Кирил Добрев и г-н Атанас Зафиров.
Българският институт за правни инициативи устойчиво се занимава с темата за назначенията на ръководни длъжности в независимите контролни и регулаторни органи в страната, както и назначенията на лидерски позиции в съдебната система. Изразяваме нашата подкрепа към законодателни инициативи, стремящи се да наложат високи стандарти в изпълнението на процедури по избор на висши държавни служители, предвид и заостреното обществено внимание към парламентарните назначения. Присъединяваме се към направената констатация в мотивите към законопроекта, че Комисията работи близо две години в непълен състав. Приветстваме Вашето желание нормативно да се установи: „въвеждане на ясни и публични процедури, които да гарантират прозрачност в избора на членове на тази комисия, както от квотата на парламента, така и от квотите на президента и на Министерския съвет.“ (Вж. Мотиви към ЗИД на ЗПУКИ, стр.8).  Освен това, в Техническия доклад за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 28.01.2015 г.  бе обърнато и специално внимание на проблемите с декларирането на имущество на висши държавни служители (вж. раздел 5.4. „Предотвратяване на корупцията”, стр. 23.).
Така внесеният ЗИД на ЗПУКИ предвижда промяна на чл. 22а и създаване на нова алинея (3): „членовете на комисията се избират, съответно назначават, след проведена публична процедура, утвърдена от съответния орган. Процедурата съдържа условията и реда за номинирането, представянето и изслушването на кандидатите. Изслушването е публично.“ В текста на алинеята е предвидена публична процедура  по  избора от органа по назначението, в духа на чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).
Важно е нормативно да се регламентират основните изисквания за  ефективно провеждане  на изборната процедура. Така се гарантира, че всички органи по назначаването в еднаква степен ще се съобразят с тях – което ще внесе и нужното доверие в избрания кандидат. Не бива да забравяме, че съмненията в легитимността на една процедура впоследствие могат да рефлектират върху имиджа на целия орган.
В тази връзка считаме, че за да се засили съдържателността на процедурата по чл. 22, ал. 3 от ЗИД ЗПУКИ, е необходимо императивно да се уредят следните ключови моменти:
(1) достатъчно дълъг срок за издигане на кандидатури, проверка на кандидатите, изслушване и назначаване (не по-малък от 6 месеца);
(2) въвеждане на изискване за публично представяне на концепция на кандидатите за управление на органа, съдържаща като минимум:
– лична мотивация за заемане на длъжността;
– очертаване на основните проблеми и предизвикателства в работата на органа, за чието ръководство кандидатът е номиниран;
– визия за развитие на органа и конкретни мерки за справяне с посочените проблеми и предизвикателства;
(3) изчерпателна проверка на професионалните и нравствени качества на кандидатите от съответния органи, включваща като минимум:
– съответствие между декларираното имуществено положение и данните във всички публични регистри  и други установени в официални документи обстоятелства;
– притежаваните от кандидатите професионални качества, опит и компетентности;
– нравствените качества на кандидатите, включително способността им да устояват на корупционен натиск;
– публичен образ и авторитет на кандидатите в обществото и съответните професионални среди.
Тези конкретни предложения са част от Единните правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати, подготовка за избор и избор на органи по действащото законодателство, които БИПИ внесе в парламента в хода на изработването на ПОДНС (обн. ДВ. бр.97 от 25 Ноември 2014г., доп. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015 г.) и могат да бъдат видяни в платформата за гражданско наблюдение на парламентарните назначения appointmentsboard.bg.
Надяваме се да вземете предвид гореописаните предложения като оставаме на разположение за бъдещо съдействие.
       
                                               С уважение:
27.02.2015 г.                          Биляна Гяурова-Вегертседер
                                               Директор Български институт за правни инициативи


 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ до Народното събрание по повод внесен ЗИД на ЗПУКИ: Нека не забравяме, че съмненията в легитимността на една процедура впоследствие могат да рефлектират върху имиджа на целия орган