БИПИ зададе въпроси до Георги Ушев в процедурата за избор на председател на Специализирания наказателен съд (СНС)

На 06 октомври 2011 г. ВСС с 21 гласа "за" избра Георги Ушев за административен ръководител на СНС. Тогава съдия Ушев предостави пълно съдействие в работата ни по новостартиралата Инициатива за прозрачни съдебни назначения и изготвянето на негов профил в платформата Judicialprofiles.bg. Съгласно настоящите изборни правила ВСС публикува в рамките на процедура документите, които преди сме изисквали по реда на ЗДОИ и/или получавали от самите кандидати - като например становището за притежавани нравствени качества, изготвяно от Етичната комисия. На 10 януари 2017 ВСС ще направи повторен избор, като единствен кандидат е досегашният председател Георги Ушев. Съгласно правилата, БИПИ отправи следните въпроси към съдия Ушев: 

1. Във Вашата концепция отбелязвате, че специализираните институции са проходили с големи обществени очаквания и същевременно с недоверие към тях. Според Вас, как се комуникира образът на специализираните институции сред общественост и медии. Считате ли, че същият е представян и възприеман обективно във времето?

2. Какво е мнението Ви за настоящите Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ (приети с решение на Съдийска колегия на ВСС по протокол № 19/11.10.2016 г.). Считате ли, че допринасят ефективно за взимането на мотивирани и отчетни решения от страна на членовете на ВСС?

3. Според Вас, необходими ли са промени в така определената нормативна компетентност на СНС съгл. чл. 411а НПК?

4. В СНС делата се разглеждат в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закон е предвидено друго. Смятате ли, че за съдебните заседатели в СНС са необходими допълнителни изисквания за избирането им и/или специализирано обучение?

5. В Доклада по мисията за техническа помощ на прокуратурата е споделена следната препоръка: „Изразените пред екипа становищата във връзка с разглеждането на дела за корупция в Софийски градски съд, както и неразрешени оплаквания относно други практики в този съд, ни карат да се запитаме дали Софийски градски съд е най-подходящият орган за разглеждане на делата относно корупция по най-високите етажи на властта на национално равнище. Считаме, че е налице аргумент за прехвърляне на тази работата на специализирания наказателен съд, където се наблюдава по-конструктивно взаимодействие между прокуратури и съдии и по-малко формализъм. Би било необходимо обаче да се използва същият специализиран персонал за борба с корупцията, който понастоящем работи в звеното към Софийска градска прокуратура, тъй като не би било от полза да се изграждат нови звена всеки две години.”[1] Какво е Вашето становище по тази препоръка?

6. В какво конкретно се изразява постигнатото „по-конструктивно взаимодействие” между прокурори и съдии, констатирано в препоръката?

7. На база успешните международни модели, с които сте имал възможност да се запознаете и проучите, как се позиционира СНС по отношение на ефективност?

8. Как възприемате идеята за създаване на още специализирани съдилища – съдилища за разглеждане на трудови дела и съдилища за разглеждане на прояви на детска престъпност? Идеята е споделена в книгата на Проф. д-р Пенчо Пенев „Съдебната власт в България 1989 – 2014 г. Проблеми на съвременния дискурс”, изд. Сиби, 2014.

[1] http://www.mjs.bg/Files/Executive%20Summary%20Final%20Report%20BG%2020122016%20in%20BG.pdf 

Виж въпросите в PDF.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ зададе въпроси до Георги Ушев в процедурата за избор на председател на Специализирания наказателен съд (СНС)