СТАНОВИЩЕ по проект на Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СТАНОВИЩЕ  
по проект на Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

Становището и предложенията към него се отнасят само към Глава IV ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗСВ:

1) По Глава IV, Раздел I, чл. 46, ал. 2: „По изключение може да се назначава съдия, прокурор или следовател от по-ниско ниво на орган на съдебната власт, който отговаря на горепосочените изисквания, когато няма друг кандидат от същото или по-високо ниво на орган на съдебната власт или когато макар да има такъв кандидат, той не отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността.”

Смятаме, че следва да отпадне частта „когато няма друг кандидат от същото или по-високо ниво на орган на съдебната власт или когато макар да има такъв кандидат, той не отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността”.

Мотиви: С предложения по-горе текст се дописва чл. 169, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Хипотезите, в които може да настъпи изключение, са многообразни, всеки конкретен казус ще има особена специфика и няма да бъде възможно изчерпателно изброяване. Опитът да се предефинира една възможна ситуация на изключение може да има негативен ефект в дългосрочен план и да бъде основание за избори с противоречиви мотиви, на каквито вече сме ставали свидетели.


Предложения за редакция:

„По изключение може да се назначава съдия, прокурор или следовател от по-ниско ниво на орган на съдебната власт, който отговаря на горепосочените изисквания. Решението се придружава от мотивирано описание на обективните обстоятелства и факти, наложили взимането му.

или

„По изключение може да се назначава съдия, прокурор или следовател от по-ниско ниво на орган на съдебната власт, който отговаря на изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ, както и на изискванията по чл. 164“.


2) По Глава IV, Раздел IV, чл. 56, ал. 1: „Комисия „Професионална етика” извършва проучвания, събира необходимата информация и изготвя становище относно притежаваните нравствени качества на кандидатите, въз основа на данни от:

1. Инспектората на ВСС, прокуратурата, както и други компетентни органи и организации и публични регистри;

2. относими материали в медиите.

ДА СЕ ДОБАВИ Т. 3:

Вариант 1 на т. 3: „обосновани мнения и твърдения от колегите на кандидата, изразени по време на изслушването от общото събрание на съответния съд, проведено по реда на чл. 194а, ал. 7 от Закона за съдебната власт и становището от прокурорите при съответната прокуратура, в случай че такова е изразено”.

Вариант 2 на т. 3: „данни от колегите на кандидата събрани чрез проучване, осъществено от Комисия „Професионална етика“.

Мотиви към Вариант 1: В процедурата по събеседване за избор на административен ръководител се прави преценка на кандидата за неговите нравствени качества въз основа на мотивирано становище на Комисията по професионална етика към съответната колегия – чл. 194б, ал. 1, т. 3 ЗСВ.  Разпоредбата на чл. 194а, ал. 7 тепърва ще се „разработва” и внася свой собствен живот в развитието на процедурите. Мнението на магистратите, независимо дали е било вземано предвид, безспорно е фактор за бъдещото управление на всеки орган на съдебната власт. В този смисъл най-логично е изслушванията на общите събрания да се обвържат и с конструирането на становищата за притежавани нравствени качества. Това е едно от най-трудните полета за преценка във всяка професионална сфера, не само в съдебната система. Именно затова при изготвянето на становища за притежаваните нравствени качества е необходим индивидуален подход и внимание при спазването на високи стандарти.

Мотиви към Вариант 2: Независимо от информацията събирана от „външни“ източници, най-важна остава колегиалната преценка за кандидата. Тя е своеобразен коректив и мерило за авторитета на даден магистрат, в случая – на кандидата за административен ръководител. Провеждането на нарочно проучване сред колеги, особено по отношение на притежавани морални и етични качества, би било от важно значение при избора. Още повече, Комисията ще покаже проактивност, навременност и индивидуален подход, който следва да бъде определящ при изготвяне на становищата за преценка на нравствените качества. 


3) По Глава IV, Раздел II, чл. 52, ал. 1: В продължение на горните предложения смятаме, че ще бъде удачно изрично да се регламентира публикуването, наред с останалите публични документи по процедурите, и протоколът от общото събрание на съответния съд, проведено по реда на чл. 194а, ал. 7 от Закона за съдебната власт, и становището на прокурорите към съответната прокуратура, изразено по реда на чл. 194а, ал. 7 от Закона за съдебната власт. Това може да стане, като в Глава IV, Раздел II, чл. 52, ал. 1 се добави текст: "както и протоколите от проведените общи събрания на съответния съд по чл. 50, ал. 2 и становищата на прокурорите при съответната прокуратура по чл. 50, ал. 3 от настоящата наредба".

Предложение за редакция:

Чл. 52, ал. 1: Поставените и получени въпроси и становища до СК съответно ПК на ВСС и постъпилите отговори, както и протоколите от проведените общи събрания на съответния съд по чл. 50, ал. 2 и становищата на прокурорите при съответната прокуратура по чл. 50, ал. 3 от настоящата наредба, се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до 3 работни дни след постъпването им. Не се публикуват анонимни сигнали, конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на кандидатите.

4) По Глава IV, Раздел VI, чл. 61, ал. 6: Относно предложените два варианта намираме, че Вариант 1 е по-логичен и следва да бъде приет.  "Решението на съответната колегия на ВСС по чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187 от ЗСВ." Изборът на административни ръководители е по съществото си конкурс. Основният принцип залегнал в ЗСВ е, когато се обжалват решенията на ВСС при конкурси, жалбата да спира изпълнението. В този смисъл намираме за по-правилно и при обжалване на избора на съответен административен ръководител да се следва създаденото вече фактическото положение и да настъпва спиране на изпълнението.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • СТАНОВИЩЕ по проект на Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт