БИПИ отправи въпроси до Комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" при ВСС за системата за е-гласуване 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ "ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КПКИТ,

В резултат на запознаване с документите (правила, становища и други материали) свързани със системата за електронно гласуване разработена по поръчка на ВСС, както и участието на представител на БИПИ като наблюдател по време на провеждането на 14 и 21 януари 2017 г. на избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, изпращаме на Вашето внимание няколко въпроса свързани със системата. Възползваме се и от призива на КПКИТ за отправяне на въпроси, чиито отговори не са могли да бъдат намерени на интернет страницата на ВСС.


Надяваме се в рамките на своите компетенции Комисията да предостави отговори, а там където това е невъзможно, молбата ни е въпросите да бъдат изпратени на разработчика и той чрез ВСС да предостави отговори.

1. Практиката при конструирането на подобен тип системи е данните за удостоверяване на потребителите (т. нар. log in credentials) да не се получават по един и същ канал. В тази връзка как ще бъде елиминиран рискът от злоупотреба с тези данни?

2. Предвижда ли се да бъдат извършени външни проверки на първичните кодове на модула за електронно гласуване (voting system) и модула за управление на избирателните списъци (electors system), осъществени от различни и несвързани помежду си експерти и ако не, какви са причините за това? Смисълът от такава насрещна външна проверка се състои в това, че тайната на разработчика ще бъде запазена, като едновременно с това много от евентуалните съмнения за пропуски в системата ще отпаднат.

3. Съгласно чл. 54 от Правилника за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, след влизане в сила на решението, с което избирателната комисия се произнася за резултата от избора, всички данни в информационната система се архивират и се пазят 5 години от деня на избора. Какъв набор данни обхваща този архив, с оглед ограниченията на разпоредбите на чл. 52, ал. 1 - 3?

4. Ще бъде ли публикувана диаграмата (flow-chart), която показва отношенията „администратори-машина“ във всеки един етап от протичане на изборния процес, въз основа на която става ясно кой субект на какъв етап се включва и каква е неговата отговорност по отношение верификацията на процеса?

5. Как се подава информацията за валидните и невалидни талони? Как е осигурена системата срещу изтичане на информация при електронния обмен на данни?

20.02.2017

С УВАЖЕНИЕ,
БИЛЯНА ГЯУРОВА-ВЕГЕРТСЕДЕР ДИРЕКТОР, БИПИ

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ отправи въпроси до Комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" при ВСС за системата за е-гласуване