100-те дни на новия главен прокурор

По време на изслушването на Иван Гешев на 24.10.2019 г., като част от процедурата за избор на главен прокурор на Република България, от БИПИ зададохме 17 въпроса. Въпрос № 15 беше: Добре позната практика е всеки нов лидер да получава 100 дни толеранс (кредит на доверие), преди обществеността да коментира неговите действия. Кои са трите най-важни неща, които планирате за този период?

Тогава г-н Гешев отговори по следния начин: Аз не кандидатствам за политическа длъжност, за да очаквам някакъв толеранс и съм сигурен, че няма да го получа, на база на това, което вече казах, с риск да не се повтарям, но най-важните неща, които бих направил и бих се постарал да свърша според мен са две - първото е сформиране на екип, защото това е най-сериозния начин и най-сигурен начин да постигнеш резултати и второто нещо е продължаване на действията по оптимизиране на районните прокуратури, за които Пленума на ВСС е взел решение за закриване и разкриване на Териториални отделения от 1 януари 2020 година.

Проследихме дейността на главния прокурор по двете най-важни неща, които е определил.  За първото може да се каже, че е изпълнено, защото наистина той окомплектова екипа си. По отношение на второто, което е от значение за цялостното функциониране на прокуратурата, нейната ефективност и ефикасност, мнението ни е, че по-скоро работата е замряла. Информация за това сме почерпили от протоколите от заседанията на Прокурорската колегия, защото решенията по въпроса за оптимизиране на районните прокуратури попадат в частта „съдебна администрация“ и се вземат от нея. От встъпването в длъжност на новия главен прокурор, ПК е провела общо 12 заседания като тук включваме и заседанието проведено на 18.12.2019 г. – датата на встъпването. Г-н Гешев е присъствал на 7 от заседанията, но в нито едно от тях в частта „съдебна администрация“ няма включени точки, които да се отнасят до продължаване на действията по оптимизиране на районните прокуратури. Единствено на заседанието от 18.12.2019 г. има точка отнасяща се до приемане на указание към административните ръководители във връзка с втория етап на оптимизиране, но на това заседание новият главен прокурор не присъства, а и точката е извънредна в дневния ред и в протокола от заседанието на ПК няма информация от кого е внесена.

Голяма част от работата на ПК в останалите 11 заседания е свързана освен с атестиране и конкурси, най-вече с увеличаване на щатната численост на служители във ВКП, администрацията на ГП и Бюрото по защита при ГП, а също и НСлС.

За сметка на това и отделно от работата си в рамките на ВСС, за 100-те си дни г-н Гешев показа завидна публична и медийна активност. Той демонстрира и желание за лично присъствие на различни акции провеждани предимно от МВР и като резултат масираната му публична дейност се комбинира и с лично физическо присъствие в населеното място където се провежда акцията. Неслучайно едно от първите неща, които прокуратурата направи под неговото ръководство е свой собствен канал в youtube.

От БИПИ направихме опит да проследим изявите, движението и акцентите в тях за първите 100 дни на г-н Гешев. В графиките може да се видят резултатите от този опит.

Инфографика 1

Инфографика 2

Инфографика 3

Инфографика 4

Следвайте ни