Въпроси на БИПИ към Стефан Петров - кандидат за член на ВСС от квотата на следователите

ДО

ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ НА

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Изх. № ИПСН 166-240221

Относно: Въпроси към кандидата за член на ВСС, избиран от Общото събрание на следователите

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПК НА ВСС,

                На основание чл. 20 (1) от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите във връзка с чл.29и (2) от Закона за съдебната власт, поставяме към СТЕФАН ИВАНОВ ПЕТРОВ, следовател в НСлС, КАНДИДАТ ЗА ЧЛЕН НА ВСС, следните:

ВЪПРОСИ:

1.       Намирате ли разделянето на ВСС на две колегии за работещ модел или е по-скоро формално?

2.       Намирате ли за приемливо обстоятелството, че при сегашната структура на ВСС, ключови за съда въпроси се решават от прокурори и следователи?

3.       Смятате ли, че настоящият състав на ВСС изпълнява в действителност основното си конституционно задължение да отстоява независимостта на магистратите? Как Вие лично смятате да допринесете за изпълнение на това задължение, ако бъдете избран за член на ВСС?

4.       Как си обяснявате изключително ниските степени на доверие към съдебната власт и нейните органи, вкл. и ВСС?

5.       Считате ли, че съществува свръх-регулация върху съдебната система от страна на ВСС, която утежнява и препятства нормалната й работа?

6.       Как бихте оценил дейността на ИВСС? Считате ли, че той е реално полезен за вътрешния самоконтрол и управление на съдебната система? Ако „да“ – по какъв начин конкретно?

7.       На какво според Вас се дължат неудачните кадрови решения на ВСС за ключови позиции в системата на съдебната власт? Считате ли, че сте вземал грешни кадрови решения в предходния Ви мандат като член на ВСС?

8.       Един от проблемите в работата на ВСС е забавянето на конкурсите. Вие имате опит като член на ВСС в предишен негов състав. На какво се дължи това според Вас?

9.       В свое интервю във в-к „24 часа“ от 22.06.2011 г. твърдите, че: „Според мен зад атаките срещу ВСС стоят и криминални фигури.“ Бяха ли предприети конкретни стъпки, проверки и/или разследвания за „атаките срещу ВСС“[1] за доказване на Вашето твърдение?

10.   В Раздел I от Вашата концепция за работа като член на ВСС развивате тезата, че изваждането на прокуратурата от съдебната власт или преминаването й към изпълнителната власт би я превърнало в политически орган. Считате ли, че към момента Прокуратурата на Република България е абсолютно независима от политически влияния?

11.   В контекста на горния въпрос – темата за мястото на прокуратурата не е от компетенциите на ПК и на ВСС като цяло. Какви са мотивите да я превърнете в основна теза на концепцията си?

12.   На стр. 8 от Вашата концепция предлагате реформиране на начина и процедурите за атестиране, повишаване в длъжност и преместване на магистратите. Как, според Вас, се вписва възприетият подход за реформа на съдебната карта към предложения от Вас модел?

13.   На стр. 10 от Вашата концепция коментирате механизъм за „повишаване на капацитета и качеството на събраните и изследваните доказателства, свързани с компютърни и киберпрестъпления“. Какъв специализиран софтуер Ви се е налагало да използвате във Вашата работа като следовател, извън посочените от Вас във Вашата автобиография “технически умения и компетенции по MS Word, MS Excel, MS PowerPoint; работа с различни и интернет браузъри: Internet Explorer, Fire Fox; Google”?

14.   На стр. 14 от Вашата концепция твърдите, че „едно дело в РС Малко Търново“ […] струва на данъкоплатеца 1257 лв., а в РС Бургас – 104 лв.“ На какви статистически данни и/или изчисления се основава това Ваше твърдение?

15.   ПК на ВСС има свой представител в УС на НИП. Като бъдещ член на Прокурорската колегия, какво смятате за наскоро приетите промени в правилата за избор на директор на НИП?

[1]https://www.24chasa.bg/Article/938179?fbclid=IwAR2AugNB8a7ra4PLJVG33mdg5kI6qVvrPcb8V1r46F31wtF9cA2mO3bVDDY

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Въпроси на БИПИ към Стефан Петров - кандидат за член на ВСС от квотата на следователите