Въпроси на БИПИ към кандидатите за членове на ВСС

ВЪПРОСИ

Към кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет на основание чл. 29и, ал. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 20, ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите

Уважаеми кандидати за членове на ВСС,

От Български институт за правни инициативи наблюдаваме процедурите за избор на магистрати на лидерските позиции в системата от много години и тенденцията, която се разви не е позитивна. Създава се впечатлението, че съдебната власт като огледало отразява изпълнителната власт по отношение на подбора на кадри на ключови места в управлението. Прозрачността на процедурите отстъпи пред публичността им. Това от своя страна води до сериозна демотивация и сред самите магистрати да участват в подобни процедури, за които в повечето случаи се знае как ще приключат още преди да са започнали. Изборът на членове на ВСС също не прави изключение и настоящият му състав го доказва. За странични наблюдатели като нас поведението на отделни членове на Съвета и решенията му по ключови за системата въпроси, остават необясними от гледна точка на възпитание и логика.

Процедурата, в която участват двамата кандидати /точно толкова колкото са и овакантените места/ е натоварена с особена важност, защото е пряко обвързана и с предстоящото откриване на процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд. ВКС остана един от малкото непревзети бастиони на независимост в съдебната власт и това повишава значението и залогът на процедурата. Политическата конюнктура в момента е променена, но пластовете не са разместени до степен на необратимост и за това не е без значение кой ще бъде избран за следващ председател на ВКС.

Отделно от това, ВСС има изключително отговорни текущи правомощия свързани с кадровия подбор, конкурсите, бюджета, атестирането и т.н. на магистратите, към които трябва да се подхожда с висока степен на сериозност, а не с разправии и буквално бягство от отговорност.

От една страна двамата кандидати следва да бъдат поздравени, че са приели да участват в процедурата и ако бъдат избрани, да опитат да допринесат с нещо смислено на финала на един мандат на ВСС, за който трудно може да бъде казано нещо позитивно. От друга страна обаче, е необходимо да се зададе въпроса за нуждата изобщо от попълване на сегашния състав на ВСС – както от професионална така и от морална гледна точка. Двамата кандидати също биха могли да се замислят над това.

I. Общи въпроси към двамата кандидати:

1. Смятате ли, че сега действащият състав на ВСС успешно упражнява конституционно установеното си задължение да отстоява независимостта на съдебната власт?

2. Какво е мнението Ви за действията на СК на ВСС по Механизма за действие на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда към настоящия момент?

3. В контекста на горния въпрос, какво е мнението Ви относно обсъжданата от Съдийска колегия на ВСС идея за изготвяне на законодателни предложения относно промяна на начина на преследване на обиди и клевети срещу магистрати, свързани с осъществяваната от тях правораздавателна дейност?[1]

4. Какво мислите по отношение на ефективност за работата на ВСС като постоянно действащ орган и работата на ВСС като непостоянно действащ такъв?

5. Скоро предстои избор на нов председател на ВКС. Според Вас какви качества, освен посочените в чл. 170, ал. 5 от ЗСВ, следва да притежава бъдещият председател на ВКС?

6. Във връзка с въпрос № 5, какво бихте отговорили на излезлите в публичното пространство критики /повдигнати и в изложението на съдия Милен Василев към Вас/, че Вашият избор е тясно обвързан с предстоящия избор на председател на ВКС и целта е да не се допусне „издънка“ при избора на председател на ВКС?

7. Считате ли, че съществува достатъчен диалог между членовете на ВСС и магистратите по места, например за разрешаване на съществуващи проблеми или възникнали конфликти в органи на съдебната власт? Ако бъдете избран/а за член на ВСС, какви мерки бихте предприели за насърчаване на диалога между членовете на Съдийска колегия и съдилищата в страната?

8. Едни от най-важните функции на ВСС са осигуряването на кадрова обезпеченост на органите на съдебната власт и организацията на процеса на кариерно развитие на магистратите. В тази връзка смятате ли, че следва да съществува ограничение на дяла на свободните длъжности, които да се обявяват за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване, каквото съществуваше преди изменението на чл. 178 от ЗСВ от 7 февруари 2020 г.?

9. На какво се дължи според Вас липсата на мотивация у магистрати да заемат длъжността административен ръководител? Ако бъдете избран/а за член на ВСС, какви мерки бихте предприели за преодоляване на този проблем?

10. За всички е видна сериозната конфронтация в сегашния състав на ВСС. Как смятате да работите в такава среда?

11. Мандатът на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС изтече преди повече от година. Инспекторатът е орган към Висшия съдебен съвет. В тази връзка, не смятате ли, че ВСС следва да има по-активно отношение към проблема и че самият ВСС има интерес от гарантиране на спазването на мандатността като част от независимостта на съдебната власт?

12. Какво е мнението ви за легитимността на действията и решенията на ИВСС в условията на изтекъл мандат?

13. Как оттук нататък трябва да продължи дебатът за реформа на съдебната карта и какви непосредствени действия трябва да предприеме ВСС?

14. На кои постоянни комисии към ВСС бихте станали членове?

15. ВСС има правомощия свързани с обучението и квалификацията на съдии, прокурори и следователи. В тази връзка какво е мнението ви за програмата за първоначално обучение на младши магистрати в НИП?

II. Въпрос към съдия МАРИНА ДОЙЧИНОВА:

1. В своята концепция посочвате, че "икономическата независимост на магистрата е гаранция за неговата функционална независимост при решаването на съдебните спорове". Във връзка с това как гледате на предложението рангът за длъжност да е водещ принцип при определяне на възнаграждението на магистратите? Какви други критерии следва да се вземат предвид при определяне на възнагражденията?

III. Въпрос към съдия ДЕЯН ДЕНЕВ:

1. Като съществуващ проблем в съдебната система в своята концепция посочвате "ненавременното атестиране и свързаното с това забавяне на кариерното развитие на атестираните съдии". Какви конкретни мерки бихте предприели за извършване на срочно атестиране, ако бъдете избран за член на ВСС?

[1] http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/32/pr-26-29.06.2021-sk.pdf, с. 95-134

Следвайте ни