„Гражданското образование: пресечна точка между държавата и гражданския сектор

На 06 юли 2021 г., от 14:00 часа, в „Гранд Хотел София” се проведе, организираната от екипа на БИПИ, конференция „Гражданското образование: пресечна точка между държавата и гражданския сектор.

Биляна Гяурова-Вегертседер, директор на БИПИ, откри конференцията като подчерта, че гражданското образование може да бъде  ефективен инструмент за превенция на корупцията в зародиш. Част от приноса на БИПИ в тази насока се състои в създаването на 6 късометражни анимационни филма, засягащи темите за държавата, институциите, гражданските правата, фалшивите новини, езика на омразата и полицията.  Г-жа Вегертседер благодари на Министерство на образованието за отзивчивостта и добрата комуникация с неправителствения сектор при изготвянето на политики за гражданско образование.

Откривайки пърия панел, Цветомир Тодоров от БИПИ определи Министерството на образованието като министерство на бъдещето и подчерта, че качественото училищно образование е необходима предпоставка и за повишаване на нивото на висшето образование.

След изказването на адв. Тодоров,  учителят от ОУ „Христо Ботев” в гр. Алфатар, Айсун Исмаил, представи презентация си „Активни граждани“, включваща практически примери за това как да се преподава интеракивно гражданско образование. Г-н Исмаил сподели, че гражданското образование не може да е отделен предмет поради своята всеобхватност, а е по-скоро интердисциплинарна наука, която е втъкана във всеки един учебен предмет.

Коста Костов, представител на Министерството на образованието и науката, представи действащата нормативна уредба и я определи като добра основа за гражданското образование. Като добър пример бе дадено наличието на 8 цели за гражданско образование в Закона за предучилищното и училищното образование.

Модератор на втория панел беше д-р Теодор Славев от БИПИ. Първият панелист, доц. Ивка Цакова представи доклад на тема „Гражданското образование в училище в условия на постдемокрация-българският случай“. Анализът дефинира гражданското образование като дисциплина, стремяща се да интернализира демократични ценности в мислите на индивида, за да се формира като пълноценен гражданин.

Вторият доклад бе изнесен от доц. д-р Ясен Захариевот НБУ, на тема „Детските права и гражданското образование“. Той уточни че липсва детски интерес към специфичните понятия на гражданското образование от учениците и учителите следва да преосмислят използването на определена терминология при преподаването на предмета. Фокусът на обучението по гражданско образование следва да е върху правата на детето. Доц. Захариев допълни, че обучението в права автоматично означава и образование в отговорности и задължения.

Доц. д-р Алексей Пампоров от БАН представи последния трети доклад на тема „Ранното гражданско образование като превенция на нежелани социални практики в кварталите с концентрация на бедност“. Доц. д-р Пампоров наблегна на вредите от  стереотипите към малцинствените групи в страната създават голяма пречка пред ефективното гражданско образование. За да подчертае казаното, доц- д-р Пампоров използва примери с дискриминация и обществени нарушения на деца от български произход. Докладът използва и данни от Националния статистически институт, за да се противпостави на разделението и стигматизацията на децата от ромски произход.

Според доц. д-р Пампоров държавата не изпълнява превантивната си функция, свързана с детската престъпност. В този смисъл, изучаването на гражданско образование в 11 клас е прекалено късно и то трябва да се случва още от прогимназиалния етап, което ще доведе и до намаляване на хомофобските обществени настроения в България.

След представянето на докладите, д-р Славев се обърна към останалите участници в конференцията за коментари върху изложеното. Адв. Тодоров обърна внимание, че България няма време за грешки при въвеждането на обучение по гражданско образование и добави, че интересът на децата към обществени каузи още от ранна възраст не бива да се подценява.

Следвайте ни