Повишаване капацитета на БИПИ и трансфер на експертиза в отговор на негативните ефекти от войната в Украйна

I. Описание

Продължителност: септември 2022 г. - май 2023 г.

Основната цел на проекта е да се повиши капацитетът на БИПИ за ефективно и пълноценно противодействие на дезинформацията, в т.ч. и за идентифициране, своевременна реакция, ранно сигнализиране, за проверки и разследвания по данни от отворени източници. Инициативата е в отговор на увеличения брой опасности и хибридни атаки в контекста на променената среда на сигурност вследствие на войната в Украйна. Екипът на Института ще премине специализирано обучение, което ще се проведе от трима експерти в областта на сигурността, информационните технологии и работата с данни. На базата на натрупаните знания и материали ще изготвим Насоки, съдържащи реферирана, систематизирана и структурирана информация във връзка с дезинформацията и възможностите за ефективно противодействие от страна на гражданските организации.

II. Основни дейности

Проектът ще се реализира чрез следните основни дейности:

Изграждане капацитета на БИПИ за реакция при увеличаващи се рискове от зловредна външна намеса и дезинформация, като се привлекат външни експерти с богат теоретичен и практически опит в областта на сигурността, информационните технологии и работата с данни. Изготвени и обучителни материали ще бъдат публикувани онлайн.  

Разработване на Насоки за противодействие на дезинформацията в гражданския сектор, на базата на натрупаните знания и информация, съдържащи реферирана, систематизирана и структурирана информация във връзка с дезинформацията и възможностите за ефективно противодействие от страна на гражданските организации предвид съществуващите и нови опасности и заплахи, които излязоха на преден план в следствие на войната на Русия в Украйна.

Популяризиране на информацията и създаване на партньорска мрежа за преодоляване негативните ефекти от дезинформацията в контекста на войната в Украйна

Реализирането на проекта ще развие потенциала на гражданските организации за по-бърза и адекватна реакция на съществуващи и нови заплахи, в следствие на войната в Украйна. Осъществяването на проектните дейности ще е в полза както за надграждането капацитета на БИПИ, така и за повишаване осведомеността и устойчивостта на гражданския сектор по отношение негативните ефекти от дезинформацията и методите за борба с нея.

*****

Проектът „Повишаване капацитета на БИПИ и трансфер на експертиза в отговор на негативните ефекти от войната в Украйна“ се осъществява с финансовата подкрепа в размер на 23 560 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проект „Повишаване капацитета на БИПИ и трансфер на експертиза в отговор на негативните ефекти от войната в Украйна“ е да се повиши капацитетът на БИПИ за ефективно и пълноценно противодействие на дезинформацията, в т.ч. и за идентифициране, своевременна реакция, ранно сигнализиране, за проверки и разследвания по данни от отворени източници. 

www.activecitizensfund.bg.

*****

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския институт за правни инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България

Следвайте ни