Обучение с лектор д-р Никола Тулечки

На 18 ноември 2022 г., се проведе обучението за работа с инструменти и ползване на софтуерни решения за идентифициране и противодействие на дезинформацията и манипулативните новини, с лектор д-р Никола Тулечки. Обучението е част от проекта „Повишаване капацитета на БИПИ и трансфер на експертиза в отговор на негативните ефекти от войната в Украйна“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП  за повишаване капацитета на екипа на БИПИ. В първия ден от обучението, д-р Тулечки представи понятията за дезинформация, пропаганда, фалшиви новини. Широко беше застъпена и темата за дейността и основните похвати на т.нат. тролове и тролски ферми.

Втората част на обучението, провело се на  24 ноември, 2022 г., бе посветено на различните инструменти за проверка и удостоверяване на съдържанието на текст, изображение или видео. Д-р Тулечки представи начините за проверка на историята и активността на Фейсбук групи и страници, с цел придобиване на по-ясна представа за достоверността на информацията в тях, техните създатели и администратори. 

Цел на обучението:

В рамките на обучението екипът на Българския институт за правни инициативи ще се запознае с основни инструменти и методи за проверка на фактите, идентифициране и противодействие на дезинформационни и пропагандни кампании и разпространяване на токсично съдържание през социалните мрежите в контекста на войната на Русия в Украйна. В обучението ще бъдат представени дигитални инструменти и актуални изследвания за повишаване възможностите при борбата с дезинформацията, като ще има и практическа част – проследяване на реални казуси.

Изтеглете програмата в PDF формат

*****

Никола Тулечки е лингвист, експерт по данни в "Онтотекст" от 2017 г. и един от основателите на Сдружение “Данни за Добро”. Част е от екипа на Factcheck.bg - първата платформа в България, която се занимава ексклузивно с проверка на фактите - инициатива на Асоциацията на европейските журналисти - България. Завършил е докторантура в Тулуза, Франция върху приложенията на автоматична обработка на езика на доклади за инциденти в авиацията. Преподава в  Софийски университет “Св. Климент Охридски” и в Нов български университет.

*****

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския институт за правни инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Следвайте ни